top of page

הקיוון: הפעלה חווייתית מרחוק/ איריס מור וגאולה מידני

9.9.20


תקציר המפגש:

במפגש נכיר הפעלות, כלים דיגיטליים, מתודות ורעיונות להפעלת התלמידים ולשמירה במשחק ובפעילויות אחרות, וכן דרכים דיגיטליות לשמירה על קשר בזמן למידה מרחוק.

מצגת המפגש:

משחקי הזום.pdf


הקלטת המפגש:


bottom of page