top of page

יחידות לימוד ומערכים לגיל חט"ב - תיכון

ועוד שתי הצעות לפעילויות המשלבות פוטו-תרפיה:


1. הצעה לפעילות לשיעור גאוגרפיה בנושא מאפייני יישוב כפרי ויישוב עירוני (שכבת ח'):


מטרות: הכרות והבנת מאפייני צורות יישוב


מאפייני צורות יישוב מנקודות מבט אישיות: התלמידים.ות יקחו בסבב 2 פתקים עליהם רשומים מאפייני צורות יישוב.


  1. על כל משתתף.ת לצלם מנקודת מבט אישית ובמקום המגורים מספר תמונות המייצגות אותם מאפיינים.

  2. יש לבחור 2 תמונות טובות ומעניינות לכל מאפיין.

  3. הצילומים יוצגו במליאה (הדפסה או הקרנה)

  4. במליאה ינסו התלמידים.ות לזהות את המאפיינים ואת מי שצילם.ה.

  5. סיכום ושיח: מה היה הרעיון המרכזי? איך בחרתי להציג את המאפיין? האם אני גר בצורת יישוב כזו? איך הרגשתי? מה היה לי קל ומה היה קשה? ועוד.

  6. תוצר: התלמידים.ות יגישו צילום והסבר כתוב למאפיינים בהם עסק.


2. הצעה לפעילות לשיעור חינוך: סלפי- הכרות והתבוננות


חידון- הנה אני:

תלמידי הכיתה יצלמו מספר תמונות המתארות את עצמם באמצעות חפצים או דימויים הקשורים אליהם- מאפיינים אישיים, תחומי עניין, תחביבים, סיפורים מייצגים ועוד.

על התלמידים לבחור תמונה אחת מייצגת. ניתן להוסיף טקסט נלווה.

הצילומים יודפסו וייתלו בכיתה.

התלמידים ינסו לזהות איזו תמונה שייכת לכל תלמיד ותלמידה. כל המשתתפים יתייחסו לאופן העבודה, לבחירת הדימויים המדוייקת, נקודות המבט, צבעוניות, אור וצל ועוד.


Comments


bottom of page