top of page

יחידת הוראה על הרפורמה המשפטית

הרפורמה המשפטית הינה נושא רלוונטי, רגיש, מורכב וקונפליקטואלי, המאתגר את החברה הישראלית לגווניה.

ישנם מורים שלא בטוחים כיצד להנגיש לתלמידים את הנושא בצורה מאוזנת לשני הצדדים, ישנם מורים שמעדיפים לא לקיים את השיח מחשש שיאשמו בדעה כזו או אחרת או שהדיון ייצא משליטה וישנם מורים שמרגישים הכרח לעשות ולדבר בכיתה על הנושא.

היחידה מציעה שיח ופעילויות מגוונות על הנושא - תוכלו לבחור את מידת העומק והמתודה בהתאם לגיל ואופי הכיתה.

Kommentit


bottom of page