top of page

למידה סינכרונית עם ילדי גנים והורים-כיצד? / בותיינא אבלאסי

13.10.20

תקציר:

הפעלת חדרים וירטואליים במפגש סינכרוני באמצעות Zoom-הדרכה פדגוגית וטכנולוגית. שימת דגש על שילוב טכנולוגיות תקשוב בלמידה מקוונת בבית, בפן הרגשי והחברתי, תוך שמירה על רוח הגן ותוך התאמה לצרכים ייחודיים של הילדים והמשפחות ובהלימה לתפיסת הגן העתידי.

מצגת המפגש:

הדרכת זום – חינוך קדם יסודי - בותינה אבלאסי.pdf

bottom of page