top of page

ממוצע

מאת: קלאודיה ברמן – רכזת מדידה והערכה במרכז פסג"ה לוד


כולנו משתמשים בציון ממוצע ומרבים לדבר עליו, אבל מה המשמעות של ציון הממוצע הכיתתי? מה הוא באמת מייצג?


הממוצע הוא מדד שבא לייצג קבוצה של מספרים על ידי כך שהוא מתאר את מרכז קבוצת המספרים מבחינת גודלם .


כשאנחנו מחשבים ממוצע כיתתי של מבחן, המשמעות היא שאם היינו מחלקים את סה"כ הנקודות שהתקבלו במבחן על יד כל התלמידים בכיתה ומחלקים את הנקודות שווה בשווה בין כולם, הממוצע אומר לנו כמה נקודות כל תלמיד היה מקבל.


הממוצע הוא ערך ביניים – הממוצע תמיד יהיה קטן מהמספר הגדול ביותר וגדול מהמספר הקטן ביותר (אלא אם כולם שווים, ואז גם הוא שווה להם).

שימו לב!

  • הוספה של המספר 0 לקבוצת מספרים משפיעה על הממוצע שלה

  • ערכים קיצוניים משפיעים מאוד על הממוצע

  • אם מגדילים את אחד המספרים גם הממוצע גדל, ואם מקטינים את אחד המספרים הממוצע קטן

  • אין חשיבות לסדר המספרים.

אז למה נשתמש בציון הממוצע הכיתתי?

ממוצע הוא כלי המשמש לניתוח נתונים, ולכן נוכל להשתמש בו כדי

להפיק מידע ולהסיק מסקנות שיאפשרו לנו לקבל החלטות לגבי המשך תהליך הלמידה הכיתתי.

דוגמאות לשימושים של הממוצע:

  • ניתן להשוות את הממוצע הכיתתי למדדים המתקבלים מתוך מבחנים ארציים ובינלאומיים חיצוניים כמו מיצ"בים, בגרויות, פיזה ועוד. להשוות ביו ההישגים של כיתות שונות בשכבה על ידי השוואת הממוצעים של הכיתות השונות.

  • להשוות את הממוצעים של הכיתה לאורך זמן על מנת לצורך הערכה של תהליך הלמידה

  • ועוד...Commentaires


bottom of page