top of page

שיח קונפליקטואלי - עקרונות ופעילויות בכיתה


8 עקרונות לניהול שיח קונפליקטואלי - מאמר


פעילויות לניהול שיח קונפליקטואלי


"שעת אפס" - עיבוד לסדרה - מדריך למורה וגם מצגת להקרנה בכיתה (גילאי חטיבה ותיכון)
פוסטים נוספים בנושא ניהול קונפליקטים:

  1. דיאלוג בזמן קונפליקט

  2. לחץ חברתי וניהול קונפליקטים - יחידה בעקבות הקטטה ההמונית שהובילה לרציחתו של יואל להנגהל ז"ל

  3. עוד יחידות בעקבות רצח הנער יואל להנגהל ז"ל - יסודי ועל יסודי


bottom of page