top of page

מהו לומד עצמאי?

למידה עצמאית היא למידה המאופיינת בעיקר בהפגנת סקרנות והנעה פנימית, חשיבה יצירתית ויזמית ותחושת מסוגלות גבוהה - על פי ברלדינו (2011). ללומד עצמאי שבעה מאפיינים.


מאפייני הלומד העצמאי:


קבלה עצמית - הלומד הוא בעל גישה חיובית כלפי עצמו, גישה המבוססת על התנסות קודמת רחבה ומוצלחת והוא מאמין בעצמו כמי שיוכל לעשות בגבולות יכולתו ולהצליח, להשתפר ולשנות התנהגויות במידת הצורך.

כישורי תכנון למציאת פתרונות - הלומד מסוגל לאבחן את צרכיו הלימודיים, לקבוע מטרות לאור צרכים אלה ולתכנן אסטרטגיות אפקטיביות להשגת מטרותיו. הלומד גם יכול להיעזר באחרים בכל שלב משלבי התכנון, אך זאת משום שבחר לעשות כך.

מוטיבציה פנימית - הלומד הוא בעל מוטיבציה פנימית והוא ממשיך ללמוד גם בהיעדר פיקוח חיצוני של תגמולים או סנקציות. הוא מעוניין להמשיך ללמוד גם מחוץ ללימודים הפורמליים, מוכן לדחות סיפוקים מידיים על מנת להמשיך ללמוד.

הערכה פנימית - הלומד מסוגל לפעול כסוכן הערכה של עצמו, להעריך את ביצועיו לאור ראיות שאסף בעצמו. הוא מבקש משוב מאחרים, אך מקבל אותו כנכון רק אם הוא מתאים לראיות שאסף בעצמו (בלי להתרשם מתפקידיו או "מעמדו" של נותן המשוב ).

פתיחות להתנסויות -הלומד הוא סקרן, נכון לעמוד במצבים של אי-ודאות ודו-משמעות, מעדיף את המורכב, אוהב לשחק, נכון להיכנס לפעילויות חדשות ופתוח להתנסויות שהן פועל יוצא מלימודיו.

גמישות - הלומד נכון לשנות מטרות ואופני למידה, נכון להשתמש בגישה של חקר, ניסוי וטעייה, ובשעת כישלון – אינו נסוג אלא מתמודד מתוך גישה מסתגלת.

אוטונומיות - הלומד הוא בעל מכוונות עצמית, אינו חושש לבחור נושאים שאינם פופולריים ומערער על סטנדרטים נורמטיביים .


שאלות לחשיבה:

מהו לדעתכם מאפיין הלומד החשוב ביותר?

מהו לדעתכם מאפיין הלומד המאתגר ביותר?

מה מהמאפיינים היא כשירות ומה מהמאפיינים היא תכונה?

האם לדעתכם "לומד עצמאי" היא סוגיה אישיותית מולדת או נרכשת?


Comments


bottom of page