top of page

רעיונות נוספים ללמידה רב-תחומית, כולל מהלך הלמידה


1. מהלך למידה לדוגמא:


נושא: הרצל – בן חזון למציאות

שאלה פורייה: חזונו של הרצל בתחומי חיים שונים ובאיזו מידה מתממש חזון זה במדינת ישראל כיום?

התוצר: יצירת מערכון "ארץ נהדרת"


מה לדעתכם יהיו תחומי הדעת המעורבים?


תקציר תהליך הלמידה – מהלכה למעשה:

 • מפגש חשיפה – מהי למידה רב תחומית?

 • מבוא – הרצל: האיש והחזון (מצגת)

 • חקר בקבוצות:

  • ניתוח "מדינת היהודים" על פי תחומי חיים

  • הגדרת החזון של הרצל בכל תחום ותחום

  • בחינת החזון מול חקר כתבות אקטואליות ברשת

 • תוצר מסכם: מערכון ארץ נהדרת

 • תהליך הערכה:

  • פרזנטציה בכיתה + משוב מורה

  • פרזנטציה מול ההורים

  • רפלקציה - אישית וקבוצתית


דוגמאות ורעיונות לפעילות נלווית:

 • חקר שטרות – תרבות ישראל

 • ביקור במוזיאון "בית ראשונים"

 • דמויות מופת: טיול שנתי – אילן רמון

 • צפייה בסרטונים בנושא "חזון ומציאות"

 • טיול לירושלים וביקור במוזיאון הרצל, הר הרצל, מגדל דוד

 • מיומנויות: עבודה בקבוצות, פרזנטציה

 • עברית: ניתוח טקסטים, עיבוד מידע, בניית מצגת תקנית

 • היסטוריה: עבודה על פי תחומי חיים, השוואה ומסקנות.


2. משימות בין-תחומיות לדוגמא:


רעיון גדול: המדענים הגדולים, העומדים מאחורי המהפכה המדעית הם יזמים.


1. משימת הגשה: בחנו, כל קבוצה את המדען שלה:

 • כתבו רקע כללי על המדען: שם, שנים, ארץ מוצא, עיסוקים, תגליות מדעיות מרכזיות.

 • בחרו באחת התגליות, הסבירו אותה והוכיחו כי היא עונה על הקריטריונים ליצירת מיזם.

 • מהם האתגרים הפוליטיים שניצבו בפני המדען? מי התנגדו לו ו/או עכבו אותו? כיצד התמודד עימם?

 • חשבו לפחות על 5 אתגרים אישיים שניצבו בפני המדען – פרטו כל אחד מהם והציעו כיצד ניתן להתמודד עימם ביעילות.

להגשה עד __________________

2. משימת הגשה: יוזמים את המחר, בעקבות המדענים הגדולים:

 • צרו תרשים או דגם של המוצר שלכם.

 • תנו שם למוצר והגדירו לוגו (סמליל) לחברה והסבירו אותם.

 • כתבו רציונל בהכללה: הגדירו מהו המוצר שלכם – מה שמו? מה הוא מבקש לקדם?

 • פרטו את היתרונות של השימוש במוצר שלכם – במה הוא חדשני, במה הוא טוב יותר ממוצרים אחרים, כיצד הוא יכול להשפיע לטובה על חיי המשתמשים בו.

 • מהם האתגרים האישיים העומדים הצפויים לעמוד בדרככם? באיזה אופן ניתן להתמודד עימם?

 • מה עשויים לטעון המתנגדים או המתחרים? כיצד תתמודדו עם טענותיהם?

 • הרחיבו שלושה מהלכים הנחוצים על מנת לקדם את המוצר שלכם.

 • כיצד הלמידה על המדענים הגדולים סייעה לכם בחשיבה ו/או במיקוד? באיזה אופן?

 • רכזו את הממצאים על פוסטר אחד והיערכו לפרזנטציה בכיתה.

 • צרפו רפלקציה אישית וקבוצתית.

להגשה עד: ________________


3. דוגמאות לחיבור בין נושאים לתחומי הדעת הרלוונטיים להם:


1. בעקבות החגים האבודים... - יצירת חג ישראלי חדש המבטא ערכים דמוקרטיים-

תחומי הדעת: אזרחות, תרבות ישראל והיסטוריה


2. באיזה אופן משתקפים החיים בימי הביניים בבלדות הסקוטיות? –

תחומי דעת: היסטוריה, ספרות, עברית ואמנות. תוצר: משחק קופסא


3. המהפכה שלי – מהי המהפכה שתרצו לחולל? –

תחומי דעת: היסטוריה, אזרחות, תרבות יהודית ישראלית ושירת מחאה בספרות .


4. דוגמאות לחיבור בין נושא/שאלה פורייה לבין משימה/פעילות:


1. דירה להשכיר כאלגוריה פוליטית – פעילות: יומן מסע: מי הוא מר עכבר? לאן נסע?


2. מהי מנהיגות ראויה? – פעילות: ראיון עבודה


Comments


bottom of page