top of page

מדידה והערכה

מאת: קלאודיה ברמן – רכזת מדידה והערכה במרכז פסג"ה לוד


לשם מה אנחנו מודדים? לשם מה אנחנו מעריכים?

אנחנו מעריכים ומודדים את ביצועיהם של התלמידים על מנת לקבל מידע אודות המצב הלימודי של התלמיד , החוזקות שלו והנקודות בהם הוא צריך חיזוק. מידע זה יאפשר לנו להגדיר יעדים מותאמים וספציפיים לצרכיו ובהתאם לכך לבנות תכנית עבודה מותאמת לצורך התקדמותו בלימודים.


מה ההבדל בין מדידה להערכה?

הערכה משמשת חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה-למידה השוטף המתרחש בכיתות. ההערכה משולבת בהוראה ובלמידה ומעצבת אותן. ההערכה בחינוך פורמלי היא מונח כולל לקבלת מידע פורמלי אודות הלמידה של התלמיד והשיפוט לגבי התקדמותו בלימודים. המעריך משתמש במידע שמתקבל על מנת לפרש את תכונות התלמיד במונחים של ידע, הבנה, יכולות או עמדות כלפי נושא נתון. מידע זה ישמש לצורך משוב, בניית תכניות עבודה ותכנון התהליכים לשם קידום הישגי הלומדים. ניתוח ופירוש של תוצאות ההערכה מאפשרים לתכנן את המשך ההוראה והלמידה.


מדידה בחינוך פורמלי היא תהליך בו מתקבל תיאור כמותי (מספרי) של תכונה או יכולת מסוימת לביצועי התלמיד במטלה מסוימת (מבחן, עבודה וכן הלאה). המדידה העיקרית בחינוך פורמלי נעשית באמצעות מבחן.


איך נדע איזה כלי הערכה לבחור?

כלי הערכה שונים יאפשרו לנו להעריך מטרות הוראה שונות, תהליכים ותוצרים שונים. לכן נבחר את כלי ההערכה תוך התייחסות להקשר שהלמידה מתרחשת ובהתאם למטרות ההוראה ויעדי ההערכה. מומלץ לעשות שימוש במגוון כלי הערכה להערכת ידע ומיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות רגשיות וחברתיות ,מיומנויות לניהול הלמידה ועוד. כמו כן, מומלץ לעשות שימוש גם בכלי הערכה ארוכי טווח המלווים תהליכי למידה לאורך זמן וגם בכלי הערכה ממוקדים העוסקים בהערכה בנקודת זמן נתונה. רצוי לשלב מגוון נקודות מבט בהערכת התלמידים – הערכה של הלומד את עצמו, הערכת עמיתים, משוב מהורים או כל גורם רלוונטי אחר.


Comentarios


bottom of page