top of page

רבעונים

מאת: קלאודיה ברמן – רכזת מדידה והערכה במרכז פסג"ה לוד


מה הם רבעונים? מה המשמעות שלהם? איזה מידע ניתן להפיק מהם?

הרבעונים מתייחסים לפיזור של ערכים במדגם. בהקשר שלנו, לאחר אירוע הערכה (כמו מבחן) אנו מקבלים ציונים שמהווים הערכים השונים במדגם שלנו. הרבעונים מתייחסים לאופן הפיזור של הציונים שקיבלנו.


למציאת הרבעונים יש לחלק את הטווח ל-4 רבעים שווי שכיחות (בכל אחד מהריבעונים 25% מהשכיחויות). ז"א שאם נסדר את כל הציונים מהגבוה לנמוך ונחלק אותם ל- 4 קבוצות שוות (מבחינת מספר המקרים) יתקבלו 4 רבעונים. כך הרבעון הראשון מייצג טווח הישגים שעד אליו 1/4 מהמקרים (25% מהשכיחויות) ומעליו 3/4 (75%) מהמקרים. כל אחד מהרבעונים מייצג טווח הישגים שבו נמצאים 25% מהמקרים.


לדוגמא: אם בכיתה של 20 תלמידים אקבל את הציונים הבאים במבחן (מהנמוך לגבוה 38, 42, 55, 63, 67, 69, 71, 75, 78, 78, 80, 82, 85, 86, 88, 90, 90, 93, 96, 98.

אחלק את הציונים לרבעונים באופן הבא, כך שבכל אחת מה-4 קבוצות יהיו 5 מקרים:

רבעון ראשון (מ-0 עד 67): 38, 42, 55, 63, 67

רבעון שני (מ-68 עד 78): 69, 71, 75, 78,78

רבעון שלישי (מ-79 עד 88): 80, 82, 85, 86, 88

רבעון רביעי (מ-89 עד 100): 90, 90, 93, 96, 98


אז למה נשתמש ברבעונים/ טווחי הישגים הכיתתיים?

גם הרבעונים הם כלי המשמש לניתוח נתונים, ולכן נוכל להשתמש בהם כדי להפיק מידע ולהסיק מסקנות שיאפשרו לנו לקבל החלטות לגבי המשך תהליך הלמידה הכיתתי.

דוגמאות לשימושים של הרבעונים/ טווחי הישגים :

  • ניתן להשוות את רבעונים הכיתתיים למדדים המתקבלים מתוך מבחנים ארציים ובינלאומיים חיצוניים כמו מיצ"בים, בגרויות, פיזה ועוד.

  • להשוות ביו ההישגים של כיתות שונות בשכבה על ידי השוואת החלוקה לרבעונים של הכיתות השונות.

  • להשוות את הממוצעים של הכיתה לאורך זמן על מנת לצורך הערכה של תהליך הלמידה

  • ועוד...

Comments


bottom of page