top of page

רפלקציה ומשוב

רפלקציה ומשוב:

 1. לאורך התהליך ובסופו

 2. אישי וקבוצתי

הצעה לשאלות רפלקטיביות לסיכום התהליך:

 • תאר את עבודת הצוות מנקודת מבטך...

 • עבודת הצוות שלנו הייתה... - יש לכתוב האם העבודה הייתה יעילה, הזמן נוצל כראוי, היה שיתוף פעולה בין כל חברי הקבוצה, התקיימו דיונים טובים שהובילו להחלטות, חלוקת התפקידים בקבוצה, האם הקבוצה הצליחה לבצע את המטלות, האם הקבוצה עמדה בלוח הזמנים שנקבע על ידי המורה וכדומה.

 • התרומה שלי לעבודה הסופית ולהגשתה... - כאן יש לפרט מה תרמתם בכל שלב: קריאה, איסוף נתונים ממקורות שונים, תרומה יצירתית, עריכה, ציור, איור וכדומה.

 • הנושאים שהקשו עלי הם... - כאן יש לפרט קשיים אישיים עם דרישות העבודה, עם עבודת הצוות, תהליכי קריאה וניתוח, עומס וכדומה.

 • התגברתי על הקשיים על ידי ...

 • במהלך העבודה למדתי על עצמי שאני... - כאן יש לכתוב לפחות שני דברים שלמדתם על עצמכם בעבודה זו: במה אתם טובים, האם אתם עובדים בשיתוף פעולה, כיצד אתם מתגברים על קשיים וכדומה.

 • בעבודה שעשינו, אני מרוצה מ...

 • מה שהייתי משנה בעבודה זו הוא... - יש לציין דבר אחד לפחות שהייתם משנים בתוצר הסופי ו/או בתהליך העבודה.

 • רציתי להוסיף...

דוגמא למשוב:Yorumlar


bottom of page